Sample
Chara Karakas
Navamsa
49
Jaimini
Atma
Amatya
Bhratri
Matri
Putra
Gnati
Dara
Sun
Mar
Moon
Sun
Jupiter
Mars
Saturn
Venus
Mercury
Ura
7
6
Asc
Rah
4
3
Ven
25 36 21 33
Lagna Chart
14 24
11 58
10 57
08 27
06 28
Jup
Plu
8
5
11
2
Mon
Jup
Mon
7
Sat
Plu
Asc
Mar
Ven
5
9
10
Sat
Mer
Ket
12
1
Nep
Ket
Ura
8
Sun
Mer
4
Pada Chart
4P
6
12P
Nep
9
12
3
9P
8
7
1P
5
4
5P
7P
10
11
1
2
Rah
11P
8P
10P
10
11
9
6
12
3
2P
6P
1
2
3P
Karakamsha (in Birth Chart)
Swamsha ( in Navamsha)
Jaimini Aspects
Ven
Nep
Sun
Mer
4
3
Rah
1
12
Sun
Mar
4
3
Mon
1
12
Mon Mar,Ven,Rah
Mar Mon,Sat
Mer
Sun
Mar
Ven
5
2
8
11
Asc
Rah
5
2
8
11
Mer
Ket
Ven
Sat
Mon,Sat
Mar,Ven,Rah
7
Asc
Sun
Mer
6
Mon
Sat
Jup
Ket
Ura
9
Nep
10
6
7
Ura
Jup
Plu
9
10
Sat
Rah
Mon,Sat
Plu
Char Dasa
VIR
LIB
12 Yr 09/10/1983 - 09/10/1995 CAP
10 Yr 09/10/1995 - 09/10/2005 AQU
3 Yr 09/10/2025 - 09/10/2028 TAU
4 Yr 09/10/2028 - 09/10/2032 GEM
3 Yr 09/10/2040 - 09/10/2043
3 Yr 09/10/2043 - 09/10/2046
SCO
9 Yr 09/10/2005 - 09/10/2014
PIS
4 Yr 09/10/2032 - 09/10/2036 CAN
9 Yr 09/10/2046 - 09/10/2055
SAG
11 Yr 09/10/2014 - 09/10/2025 ARI
4 Yr 09/10/2036 - 09/10/2040 LEO
11 Yr 09/10/2055 - 09/10/2066
TRIPLE-S SOFTWARE
Phone no.-91-11-27940403
E-mail:horosoft@yahoo.com,Website-www.horosoft.net