Sample
Trimsamsa (For Miseries)
8
Shodashvarga
Khavedamsa (Good and Bad Periods)
Sun
Rah
Mar
Sat
9
10
Asc
Mon
7
6
Mer
7
6
Asc
Nep
Mar
4
3
Mer
Sat
Rah
Ket
Ket
Ven
Plu
11
8
2
5
Plu
8
5
11
2
Jup
Jup
Ura
12
1
3
4
9
10
Sun
Mon
Ura
12
1
Nep
Akshavedamsa (All Conditions)
Shastiamsa (For All Conditions)
Ven
Ura
Mar
Mon
Ket
12
10
10
Asc
8
Nep
1
Asc
9
11
Ven
7
Ura
11
9
Jup
2
8
Plu
Jup
12
6
Mer
5
Sun
Ven
3
Mon
3
Sat
7
Sun
1
Nep
5
Plu
4
Rah
Ket
6
Mer
2
Rah
4
Mar
Sat
TRIPLE-S SOFTWARE
Phone no.-91-11-27940403
E-mail:horosoft@yahoo.com,Website-www.horosoft.net