Sample
9
Shodash Varga Table
Asc
Sun
Mon
Mar
Mer
Jup
Ven
Sat
Rah
Ket
Lagna Chart
Hora
Dreshkana
Chaturthamsa
Saptamsa
Navamsa
Dasamsa
Dwadasamsa
Shodasamsa
Vimsamsa
Chaturvimsamsa
Saptavimsamsa
Trimsamsa
Khavedamsa
Akshavedamsa
Shastiamsa
Vir
Leo
Tau
Gem
Leo
Leo
Cap
Can
Cap
Cap
Pis
Tau
Sco
Leo
Aqu
Sag
Vir
Leo
Tau
Pis
Leo
Can
Sag
Tau
Sco
Lib
Sag
Aqu
Cap
Aqu
Leo
Ari
Lib
Can
Gem
Can
Pis
Tau
Gem
Leo
Tau
Vir
Ari
Vir
Lib
Aqu
Gem
Cap
Leo
Leo
Sag
Sco
Lib
Can
Sco
Sag
Aqu
Can
Tau
Aqu
Sag
Can
Cap
Can
Vir
Can
Vir
Vir
Ari
Aqu
Can
Sco
Pis
Sag
Sag
Sag
Vir
Gem
Vir
Vir
Sco
Can
Pis
Aqu
Leo
Sco
Sco
Ari
Pis
Vir
Gem
Cap
Pis
Tau
Tau
Pis
Leo
Leo
Leo
Sco
Vir
Gem
Lib
Sco
Sag
Tau
Aqu
Sco
Aqu
Pis
Leo
Sag
Lib
Leo
Aqu
Cap
Sag
Cap
Cap
Aqu
Vir
Sco
Ari
Can
Sag
Gem
Leo
Can
Tau
Leo
Cap
Aqu
Ari
Leo
Vir
Aqu
Leo
Ari
Aqu
Ari
Cap
Gem
Leo
Tau
Sco
Leo
Can
Leo
Lib
Aqu
Pis
Leo
Leo
Ari
Aqu
Lib
Cap
Gem
Leo
Sco
Vimsopak Bal
Sun
Mon
Mar
Mer
Jup
Ven
Sat
Rah
Ket
Shadvarga
Saptavarga
Dashvarga
Shodashvarga
12.10
11.75
14.85
14.68
16.40
16.63
14.05
14.10
18.00
17.45
17.10
17.10
17.25
17.00
17.00
17.38
18.50
18.50
18.95
17.85
12.10
11.53
13.95
13.90
18.15
17.75
14.30
14.40
10.65
10.88
11.85
11.23
12.40
12.40
13.58
13.65
TRIPLE-S SOFTWARE
Phone no.-91-11-27940403
E-mail:horosoft@yahoo.com,Website-www.horosoft.net