Sample
48
Upagraha & Arudha
Upagraha
Asc
Gulika
Kala
Mrityu
Yamaghantaka
Ardhaprahara
Dhooma
Vyatipat
Parivesha
Indrachapa
Upaketu
Sign
Virgo
Capricorn
Virgo
Libra
Sagittarius
Scorpio
Aquarius
Taurus
Scorpio
Leo
Leo
Degree
25 32 14
23 11 34
20 48 18
28 40 17
06 52 13
17 24 33
04 53 07
25 06 53
25 06 53
04 53 07
21 33 07
Nakshatra
Chitra
Sravana
Hasta
Vishakha
Mula
Jyestha
Dhanistha
Mrigasira
Jyestha
Magha
P.Phalguni
Pad
1
4
4
3
3
1
4
1
3
2
3
Upagraha
Ind
Mri
Upa
Ard
Par
8
7
Asc
Kal
5
4
6
Yam
9
12
3
Gul
10
11
1
2
Vya
Dho
Special Lagna
Bhava Lagna
Hora Lagna
Ghatika Lagna
Beeja Sphuta
Pranpada
Libra
Virgo
Libra
Virgo
Taurus
00:55:40
22:00:07
18:29:14
14:25:09
08:33:07
64th Navamsha
22nd Dreskan
Indu Lagna
Leo
Sagittarius
Taurus
TRIPLE-S SOFTWARE
Phone no.-91-11-27940403
E-mail:horosoft@yahoo.com,Website-www.horosoft.net