Sample
Birth Details
98
Varsh Phal Year 2011 - 2012
VarshPhal Details
Sex
Date of Birth
Day of Birth
Time of Birth
(In Ghati)
Place and Time Detail
Place of Birth
Latitude
Longitude
Local Birth Time
Local Birth Date
Planet and Rashi Detail
Lagan
Lagan Lord
Sign
Sign Lord
Nakshatra
Nakshatra Lord
Charan
Paya(Mon-Nak)
Yoga
Karan
Gan
Yoni
Nadi
Varan
Vashya
Varg
Name Alphabet
Yuja
Hansak
Male
09/10/1983
Sunday
06:40:00
0: 53: 54 Ghati
DELHI
028.39
077.13
06:18:52
09/10/1983
Virgo
Mercury
Libra
Venus
Vishakha
Jupiter
2
Silver-Iron
Priti
Gara
Rakshas
Vyaghra
Antya
Sudra
Manushya
Sarpa(Snake)
TO
Madhya
Vayu
Male
09/10/2011
Sunday
10:51:36
------
DELHI
028.39
077.13
-------
-------
Scorpio
Mars
Aquarius
Saturn
P.Bhadrapada
Jupiter
1
Iron-Copper
Ganda
Kaulava
Manushya
Simha
Addi
Sudra
Manushya
Medha
SE
Antya
Vayu
Varsh Pravesha based on True Solar Return
TRIPLE-S SOFTWARE
Phone no.-91-11-27940403
E-mail:horosoft@yahoo.com,Website-www.horosoft.net